# SRC UTC APRS PACKET TX EL RX EL D:H:M
1 IS 2021-05-26 10:58:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNi-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 28D:22H:32M
2 IS 2021-05-26 10:58:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNi-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 28D:22H:32M
3 IS 2021-05-26 10:54:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNh-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 28D:22H:36M
4 IS 2021-05-26 10:54:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNh-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 28D:22H:36M
5 IS 2021-05-26 10:18:34 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNo-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 28D:23H:12M
6 IS 2021-05-26 10:18:34 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNo-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 28D:23H:12M
7 IS 2021-05-26 10:14:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNn-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 28D:23H:16M
8 IS 2021-05-26 10:14:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNn-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 28D:23H:16M
9 IS 2021-05-26 08:35:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNe-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:00H:55M
10 IS 2021-05-26 08:35:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNe-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:00H:55M
11 IS 2021-05-26 08:32:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNd-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN n/a n/a 29D:00H:58M
12 IS 2021-05-26 08:32:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNd-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN n/a n/a 29D:00H:58M
13 IS 2021-05-26 08:24:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:01H:06M
14 IS 2021-05-26 08:24:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:01H:06M
15 IS 2021-05-26 07:44:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNh-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:01H:46M
16 IS 2021-05-26 07:44:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNh-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:01H:46M
17 IS 2021-05-26 07:04:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAU,OE4ENU-2::BLNn-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN n/a n/a 29D:02H:26M
18 IS 2021-05-26 07:04:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAU,OE4ENU-2::BLNn-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN n/a n/a 29D:02H:26M
19 IS 2021-05-26 06:56:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNl-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:02H:34M
20 IS 2021-05-26 06:56:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNl-DTMF:p|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:02H:34M
21 IS 2021-05-26 02:21:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,E20MZU-1::BLNg-DTMF:o|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:07H:09M
22 IS 2021-05-26 01:38:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNl-DTMF:o|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:07H:52M
23 IS 2021-05-26 01:38:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNl-DTMF:o|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:07H:52M
24 IS 2021-05-25 23:56:05 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNb-DTMF:n|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:09H:34M
25 IS 2021-05-25 23:56:05 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNb-DTMF:n|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:09H:34M
26 IS 2021-05-25 23:01:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,E20MZU-1::BLNd-DTMF:n|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:10H:29M
27 IS 2021-05-25 23:01:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,E20MZU-1::BLNd-DTMF:n|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:10H:29M
28 IS 2021-05-25 22:57:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS6TUX-4::BLNc-DTMF:n|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:10H:33M
29 IS 2021-05-25 22:57:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS6TUX-4::BLNc-DTMF:n|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:10H:33M
30 IS 2021-05-25 22:18:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNi-DTMF:n|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:11H:12M
31 IS 2021-05-25 22:18:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNi-DTMF:n|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:11H:12M
32 IS 2021-05-25 22:14:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNh-DTMF:n|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:11H:16M
33 IS 2021-05-25 22:14:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNh-DTMF:n|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:11H:16M
34 IS 2021-05-25 20:35:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNo-DTMF:n|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:12H:55M
35 IS 2021-05-25 20:35:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNo-DTMF:n|TG5ALY,KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,K6DAN n/a n/a 29D:12H:55M
36 IS 2021-05-25 18:33:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNa-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:14H:57M
37 IS 2021-05-25 18:33:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNa-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:14H:57M
38 IS 2021-05-25 18:29:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:15H:01M
39 IS 2021-05-25 18:29:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:15H:01M
40 IS 2021-05-25 18:01:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,DU6DKL-6::BLNi-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:15H:29M
41 IS 2021-05-25 18:01:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,DU6DKL-6::BLNi-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:15H:29M
42 IS 2021-05-25 17:53:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNg-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:15H:37M
43 IS 2021-05-25 17:53:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNg-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:15H:37M
44 IS 2021-05-25 16:58:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNi-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:16H:32M
45 IS 2021-05-25 16:58:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNi-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:16H:32M
46 IS 2021-05-25 16:54:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNh-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:16H:36M
47 IS 2021-05-25 16:54:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNh-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:16H:36M
48 IS 2021-05-25 16:49:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNg-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:16H:41M
49 IS 2021-05-25 16:49:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNg-DTMF:m|KE6BLR,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:16H:41M
50 IS 2021-05-25 15:18:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNp-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:18H:12M
51 IS 2021-05-25 15:18:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNp-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:18H:12M
52 IS 2021-05-25 15:14:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNo-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:18H:16M
53 IS 2021-05-25 15:14:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNo-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:18H:16M
54 IS 2021-05-25 14:38:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNf-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:18H:52M
55 IS 2021-05-25 14:38:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNf-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:18H:52M
56 IS 2021-05-25 13:34:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNf-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:19H:56M
57 IS 2021-05-25 13:34:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNf-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:19H:56M
58 IS 2021-05-25 13:30:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNe-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:19H:59M
59 IS 2021-05-25 13:30:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNe-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:19H:59M
60 IS 2021-05-25 12:59:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNm-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:20H:31M
61 IS 2021-05-25 12:59:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNm-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:20H:31M
62 IS 2021-05-25 12:51:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNk-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:20H:39M
63 IS 2021-05-25 12:51:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNk-DTMF:m|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:20H:39M
64 IS 2021-05-25 12:15:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNb-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:21H:15M
65 IS 2021-05-25 12:15:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNb-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:21H:15M
66 IS 2021-05-25 12:11:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNa-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:21H:19M
67 IS 2021-05-25 12:11:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNa-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:21H:19M
68 IS 2021-05-25 11:55:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNm-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:21H:35M
69 IS 2021-05-25 11:55:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNm-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:21H:35M
70 IS 2021-05-25 11:19:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNd-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:22H:11M
71 IS 2021-05-25 11:19:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNd-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:22H:11M
72 IS 2021-05-25 10:35:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNi-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:22H:54M
73 IS 2021-05-25 10:35:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNi-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:22H:54M
74 IS 2021-05-25 10:32:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNh-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:22H:58M
75 IS 2021-05-25 10:32:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNh-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:22H:58M
76 IS 2021-05-25 10:28:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNg-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:23H:02M
77 IS 2021-05-25 10:28:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNg-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:23H:02M
78 IS 2021-05-25 09:36:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNj-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:23H:54M
79 IS 2021-05-25 09:36:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNj-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 29D:23H:54M
80 IS 2021-05-25 08:35:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNk-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:00H:55M
81 IS 2021-05-25 08:35:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNk-DTMF:l|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:00H:55M
82 IS 2021-05-25 04:16:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8JNF-1::BLNj-DTMF:k|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:05H:14M
83 IS 2021-05-25 04:16:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8JNF-1::BLNj-DTMF:k|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:05H:14M
84 IS 2021-05-25 01:54:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNf-DTMF:k|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:07H:36M
85 IS 2021-05-25 01:54:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNf-DTMF:k|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:07H:36M
86 IS 2021-05-25 01:02:05 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNi-DTMF:k|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:08H:28M
87 IS 2021-05-25 01:02:05 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNi-DTMF:k|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:08H:28M
88 IS 2021-05-25 00:10:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNl-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:09H:20M
89 IS 2021-05-25 00:10:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNl-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:09H:20M
90 IS 2021-05-24 23:42:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNe-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:09H:48M
91 IS 2021-05-24 23:42:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNe-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:09H:48M
92 IS 2021-05-24 23:22:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNp-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:10H:07M
93 IS 2021-05-24 22:31:47 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNc-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:10H:59M
94 IS 2021-05-24 22:31:47 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNc-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:10H:59M
95 IS 2021-05-24 22:00:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNk-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:11H:30M
96 IS 2021-05-24 22:00:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNk-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:11H:30M
97 IS 2021-05-24 21:40:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNf-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:11H:50M
98 IS 2021-05-24 21:40:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNf-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:11H:50M
99 IS 2021-05-24 21:29:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8JNF-1::BLNc-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:12H:01M
100 IS 2021-05-24 21:29:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8JNF-1::BLNc-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:12H:01M
101 IS 2021-05-24 20:40:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNg-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:12H:50M
102 IS 2021-05-24 20:40:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNg-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 30D:12H:50M
103 IS 2021-05-24 19:55:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,DU6DKL-10::BLNl-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC n/a n/a 30D:13H:35M
104 IS 2021-05-24 19:55:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,DU6DKL-10::BLNl-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC n/a n/a 30D:13H:35M
105 IS 2021-05-24 19:51:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNk-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC n/a n/a 30D:13H:39M
106 IS 2021-05-24 19:51:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNk-DTMF:j|KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC n/a n/a 30D:13H:39M
107 IS 2021-05-24 18:42:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNk-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:14H:48M
108 IS 2021-05-24 18:42:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNk-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:14H:48M
109 IS 2021-05-24 18:15:28 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,DU6DKL-1::BLNd-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:15H:15M
110 IS 2021-05-24 18:15:28 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,DU6DKL-1::BLNd-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:15H:15M
111 IS 2021-05-24 18:11:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNc-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:15H:19M
112 IS 2021-05-24 18:11:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNc-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:15H:19M
113 IS 2021-05-24 18:07:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNb-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:15H:23M
114 IS 2021-05-24 18:07:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNb-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:15H:23M
115 IS 2021-05-24 17:27:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNh-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:16H:03M
116 IS 2021-05-24 17:27:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNh-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:16H:03M
117 IS 2021-05-24 17:18:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNf-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:16H:12M
118 IS 2021-05-24 17:18:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNf-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:16H:12M
119 IS 2021-05-24 17:13:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNe-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:16H:17M
120 IS 2021-05-24 17:13:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNe-DTMF:i|KE4AZZ,KI6TSF,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:16H:17M
121 IS 2021-05-24 17:03:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNc-DTMF:i|KI6TSF,KE6BLR,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:16H:27M
122 IS 2021-05-24 17:03:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNc-DTMF:i|KI6TSF,KE6BLR,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:16H:27M
123 IS 2021-05-24 16:35:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK8JG-5::BLNl-DTMF:i|KE4AZZ,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:16H:55M
124 IS 2021-05-24 16:35:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK8JG-5::BLNl-DTMF:i|KE4AZZ,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:16H:55M
125 IS 2021-05-24 16:27:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNj-DTMF:i|KE4AZZ,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:17H:03M
126 IS 2021-05-24 16:27:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNj-DTMF:i|KE4AZZ,KE6BLR,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:17H:03M
127 IS 2021-05-24 15:28:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNl-DTMF:i|KE6BLR,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:18H:02M
128 IS 2021-05-24 15:28:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNl-DTMF:i|KE6BLR,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR n/a n/a 30D:18H:02M
129 IS 2021-05-24 14:47:28 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNb-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC n/a n/a 30D:18H:43M
130 IS 2021-05-24 14:47:28 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNb-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC n/a n/a 30D:18H:43M
131 IS 2021-05-24 13:49:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNd-DTMF:i|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:19H:41M
132 IS 2021-05-24 13:49:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNd-DTMF:i|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:19H:41M
133 IS 2021-05-24 13:45:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNc-DTMF:i|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:19H:45M
134 IS 2021-05-24 13:45:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNc-DTMF:i|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:19H:45M
135 IS 2021-05-24 13:13:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNk-DTMF:i|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:20H:17M
136 IS 2021-05-24 13:13:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNk-DTMF:i|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:20H:17M
137 IS 2021-05-24 13:01:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNh-DTMF:i|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:20H:29M
138 IS 2021-05-24 13:01:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNh-DTMF:i|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:20H:29M
139 IS 2021-05-24 12:29:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNp-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:21H:01M
140 IS 2021-05-24 12:29:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNp-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:21H:01M
141 IS 2021-05-24 12:22:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNn-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:21H:08M
142 IS 2021-05-24 12:22:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNn-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:21H:08M
143 IS 2021-05-24 12:14:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:21H:16M
144 IS 2021-05-24 12:14:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:21H:16M
145 IS 2021-05-24 12:10:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNk-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:21H:20M
146 IS 2021-05-24 12:10:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNk-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:21H:20M
147 IS 2021-05-24 11:34:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNb-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:21H:56M
148 IS 2021-05-24 11:34:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNb-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:21H:56M
149 IS 2021-05-24 10:43:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNe-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:22H:47M
150 IS 2021-05-24 10:43:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNe-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 30D:22H:47M
151 IS 2021-05-24 08:50:40 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNi-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:00H:40M
152 IS 2021-05-24 08:50:40 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNi-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:00H:40M
153 IS 2021-05-24 08:14:44 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNp-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:01H:16M
154 IS 2021-05-24 08:14:44 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNp-DTMF:h|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:01H:16M
155 IS 2021-05-24 03:50:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNm-DTMF:g|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:05H:40M
156 IS 2021-05-24 03:50:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNm-DTMF:g|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:05H:40M
157 IS 2021-05-24 01:16:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNf-DTMF:g|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:08H:14M
158 IS 2021-05-24 01:16:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNf-DTMF:g|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:08H:14M
159 IS 2021-05-24 00:23:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNi-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:09H:07M
160 IS 2021-05-24 00:23:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNi-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:09H:07M
161 IS 2021-05-23 23:36:34 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNm-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:09H:54M
162 IS 2021-05-23 23:36:34 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNm-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:09H:54M
163 IS 2021-05-23 23:24:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,E20MZU-5::BLNj-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:10H:06M
164 IS 2021-05-23 23:24:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,E20MZU-5::BLNj-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:10H:06M
165 IS 2021-05-23 22:44:59 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNp-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:10H:45M
166 IS 2021-05-23 22:44:59 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNp-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:10H:45M
167 IS 2021-05-23 21:46:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,E20MZU-1::BLNa-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:11H:44M
168 IS 2021-05-23 21:46:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,E20MZU-1::BLNa-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:11H:44M
169 IS 2021-05-23 21:42:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HS9DMC-2::BLNp-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:11H:48M
170 IS 2021-05-23 21:42:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HS9DMC-2::BLNp-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:11H:48M
171 IS 2021-05-23 21:06:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNg-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:12H:24M
172 IS 2021-05-23 21:06:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNg-DTMF:f|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ n/a n/a 31D:12H:24M
173 IS 2021-05-23 20:41:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNb-DTMF:f|KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 31D:12H:49M
174 IS 2021-05-23 20:41:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNb-DTMF:f|KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 31D:12H:49M
175 IS 2021-05-23 20:09:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,DU6DKL-10::BLNj-DTMF:f|KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 31D:13H:21M
176 IS 2021-05-23 20:09:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,DU6DKL-10::BLNj-DTMF:f|KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 31D:13H:21M
177 IS 2021-05-23 20:01:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNh-DTMF:f|KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 31D:13H:29M
178 IS 2021-05-23 20:01:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNh-DTMF:f|KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 31D:13H:29M
179 IS 2021-05-23 19:11:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:f|KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 31D:14H:19M
180 IS 2021-05-23 19:11:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:f|KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KI6TSF,N4DJC,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 31D:14H:19M
181 IS 2021-05-23 17:35:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNe-DTMF:e|KE4AZZ,N4DJC,N6DAN,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 31D:15H:55M
182 IS 2021-05-23 17:35:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNe-DTMF:e|KE4AZZ,N4DJC,N6DAN,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 31D:15H:55M
183 IS 2021-05-23 17:30:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNd-DTMF:e|KE4AZZ,N4DJC,N6DAN,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 31D:15H:59M
184 IS 2021-05-23 17:30:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNd-DTMF:e|KE4AZZ,N4DJC,N6DAN,KE6BLR,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 31D:15H:59M
185 IS 2021-05-23 17:30:15 KE4AZZ>APS,TT,PS2*,qAS,P43L-5::ALL : Test.37 Yusing Aee PRS TT and DTMF really works. n/a n/a 31D:16H:00M
186 IS 2021-05-23 17:21:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNb-DTMF:e|N4DJC,N6DAN,KE6BLR,KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 31D:16H:09M
187 IS 2021-05-23 17:21:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNb-DTMF:e|N4DJC,N6DAN,KE6BLR,KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 31D:16H:09M
188 IS 2021-05-23 16:48:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK8JG-5::BLNj-DTMF:e|N4DJC,N6DAN,KE6BLR,KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 31D:16H:42M
189 IS 2021-05-23 16:48:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK8JG-5::BLNj-DTMF:e|N4DJC,N6DAN,KE6BLR,KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 31D:16H:42M
190 IS 2021-05-23 16:40:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNh-DTMF:e|N4DJC,N6DAN,KE6BLR,KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 31D:16H:50M
191 IS 2021-05-23 16:40:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNh-DTMF:e|N4DJC,N6DAN,KE6BLR,KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 31D:16H:50M
192 IS 2021-05-23 15:43:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNj-DTMF:e|N6DAN,KE6BLR,KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 31D:17H:47M
193 IS 2021-05-23 15:43:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNj-DTMF:e|N6DAN,KE6BLR,KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 31D:17H:47M
194 IS 2021-05-23 15:02:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNp-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:18H:28M
195 IS 2021-05-23 15:02:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNp-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:18H:28M
196 IS 2021-05-23 14:23:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNf-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:19H:07M
197 IS 2021-05-23 14:22:59 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNf-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:19H:07M
198 IS 2021-05-23 14:04:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,AD8BS-10::BLNb-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:19H:25M
199 IS 2021-05-23 14:04:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,AD8BS-10::BLNb-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:19H:25M
200 IS 2021-05-23 14:01:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNa-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:19H:29M
201 IS 2021-05-23 13:57:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:19H:33M
202 IS 2021-05-23 13:57:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:19H:33M
203 IS 2021-05-23 13:29:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNi-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:20H:01M
204 IS 2021-05-23 13:29:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNi-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:20H:01M
205 IS 2021-05-23 13:21:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNg-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:20H:09M
206 IS 2021-05-23 13:21:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNg-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:20H:09M
207 IS 2021-05-23 12:41:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNm-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:20H:49M
208 IS 2021-05-23 12:41:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNm-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:20H:49M
209 IS 2021-05-23 12:37:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNl-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:20H:53M
210 IS 2021-05-23 12:37:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNl-DTMF:e|KE4AZZ,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU n/a n/a 31D:20H:53M
211 IS 2021-05-23 10:05:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNf-DTMF:d|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 31D:23H:24M
212 IS 2021-05-23 10:05:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNf-DTMF:d|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 31D:23H:24M
213 IS 2021-05-23 09:18:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNj-DTMF:d|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN n/a n/a 32D:00H:12M
214 IS 2021-05-23 09:18:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNj-DTMF:d|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN n/a n/a 32D:00H:12M
215 IS 2021-05-23 09:02:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNf-DTMF:d|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN n/a n/a 32D:00H:28M
216 IS 2021-05-23 09:02:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNf-DTMF:d|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN n/a n/a 32D:00H:28M
217 IS 2021-05-23 07:39:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNa-DTMF:d|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 32D:01H:51M
218 IS 2021-05-23 07:39:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNa-DTMF:d|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 32D:01H:51M
219 IS 2021-05-23 07:36:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNp-DTMF:d|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN n/a n/a 32D:01H:54M
220 IS 2021-05-23 07:36:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNp-DTMF:d|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN n/a n/a 32D:01H:54M
221 IS 2021-05-23 04:02:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNj-DTMF:c|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 32D:05H:28M
222 IS 2021-05-23 04:02:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNj-DTMF:c|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 32D:05H:28M
223 IS 2021-05-23 01:50:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNi-DTMF:c|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:07H:40M
224 IS 2021-05-23 01:50:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNi-DTMF:c|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:07H:40M
225 IS 2021-05-23 01:46:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNh-DTMF:c|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:07H:44M
226 IS 2021-05-23 01:46:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNh-DTMF:c|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:07H:44M
227 IS 2021-05-23 00:39:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNg-DTMF:c|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:08H:51M
228 IS 2021-05-23 00:39:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNg-DTMF:c|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:08H:51M
229 IS 2021-05-23 00:07:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNo-DTMF:b|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:09H:23M
230 IS 2021-05-23 00:07:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNo-DTMF:b|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:09H:23M
231 IS 2021-05-22 21:10:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:b|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:12H:20M
232 IS 2021-05-22 21:10:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:b|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:12H:20M
233 IS 2021-05-22 20:54:04 PSAT2-1>APOFF,qAS,KE6BLR-50::BLNn-DTMF:b|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,NC9EU n/a n/a 32D:12H:36M
234 IS 2021-05-22 20:54:04 PSAT2-1>APOFF,qAS,KE6BLR-50::BLNn-DTMF:b|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,NC9EU n/a n/a 32D:12H:36M
235 IS 2021-05-22 20:54:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNn-DTMF:b|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:12H:36M
236 IS 2021-05-22 20:54:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNn-DTMF:b|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:12H:36M
237 IS 2021-05-22 20:18:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNe-DTMF:b|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:13H:12M
238 IS 2021-05-22 20:18:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNe-DTMF:b|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:13H:12M
239 IS 2021-05-22 20:14:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNd-DTMF:b|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:13H:16M
240 IS 2021-05-22 20:14:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNd-DTMF:b|KE4AZZ,TG5ALY,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 32D:13H:16M
241 IS 2021-05-22 19:22:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNh-DTMF:b|KE4AZZ,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC n/a n/a 32D:14H:08M
242 IS 2021-05-22 19:22:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNh-DTMF:b|KE4AZZ,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC n/a n/a 32D:14H:08M
243 IS 2021-05-22 19:17:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNg-DTMF:b|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY n/a n/a 32D:14H:13M
244 IS 2021-05-22 19:17:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNg-DTMF:b|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY n/a n/a 32D:14H:13M
245 IS 2021-05-22 17:49:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNa-DTMF:a|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY n/a n/a 32D:15H:41M
246 IS 2021-05-22 17:49:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNa-DTMF:a|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY n/a n/a 32D:15H:41M
247 IS 2021-05-22 17:41:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNo-DTMF:a|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY n/a n/a 32D:15H:49M
248 IS 2021-05-22 17:41:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNo-DTMF:a|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY n/a n/a 32D:15H:49M
249 IS 2021-05-22 17:32:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNm-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:15H:58M
250 IS 2021-05-22 17:32:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNm-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:15H:58M
251 IS 2021-05-22 14:23:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNn-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:19H:07M
252 IS 2021-05-22 14:23:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNn-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:19H:07M
253 IS 2021-05-22 14:18:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNm-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:19H:12M
254 IS 2021-05-22 14:18:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNm-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:19H:12M
255 IS 2021-05-22 14:14:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNl-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:19H:16M
256 IS 2021-05-22 14:14:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNl-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:19H:16M
257 IS 2021-05-22 13:42:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNd-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:19H:48M
258 IS 2021-05-22 13:42:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNd-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:19H:48M
259 IS 2021-05-22 12:58:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNi-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:20H:32M
260 IS 2021-05-22 12:58:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNi-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:20H:32M
261 IS 2021-05-22 12:40:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNe-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:20H:50M
262 IS 2021-05-22 12:40:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNe-DTMF:a|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:20H:50M
263 IS 2021-05-22 11:53:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNi-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:21H:37M
264 IS 2021-05-22 11:53:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNi-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:21H:37M
265 IS 2021-05-22 11:17:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNp-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:22H:13M
266 IS 2021-05-22 11:17:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNp-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:22H:13M
267 IS 2021-05-22 11:13:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNo-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:22H:16M
268 IS 2021-05-22 11:13:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNo-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:22H:16M
269 IS 2021-05-22 10:58:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNk-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:22H:32M
270 IS 2021-05-22 10:58:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNk-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:22H:32M
271 IS 2021-05-22 10:22:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNb-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:23H:08M
272 IS 2021-05-22 10:22:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNb-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,6K??*,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:23H:08M
273 IS 2021-05-22 10:14:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNp-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:23H:16M
274 IS 2021-05-22 10:14:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNp-DTMF:v|,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU, ?r0?,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:23H:16M
275 IS 2021-05-22 10:05:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNn-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:23H:25M
276 IS 2021-05-22 10:05:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNn-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,?0Pw?,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:23H:25M
277 IS 2021-05-22 09:35:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNg-DTMF:v|,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,?qj??,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:23H:55M
278 IS 2021-05-22 09:35:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNg-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:23H:55M
279 IS 2021-05-22 09:31:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNf-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,P????*,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:23H:59M
280 IS 2021-05-22 09:31:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNf-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 32D:23H:59M
281 IS 2021-05-22 07:52:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNn-DTMF:v|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:01H:38M
282 IS 2021-05-22 07:52:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNn-DTMF:v|,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,?K-?,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:01H:38M
283 IS 2021-05-22 06:11:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNe-DTMF:u|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:03H:19M
284 IS 2021-05-22 06:11:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNe-DTMF:u|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,P?n??*,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:03H:19M
285 IS 2021-05-22 02:33:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNn-DTMF:u|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:06H:57M
286 IS 2021-05-22 02:33:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNn-DTMF:u|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:06H:57M
287 IS 2021-05-22 01:46:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNb-DTMF:u|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:07H:44M
288 IS 2021-05-22 01:46:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNb-DTMF:u|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:07H:44M
289 IS 2021-05-21 23:55:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HS9DMC-2::BLNf-DTMF:t|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,?\??*,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:09H:35M
290 IS 2021-05-21 23:55:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HS9DMC-2::BLNf-DTMF:t|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:09H:35M
291 IS 2021-05-21 22:13:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,E20MZU-1::BLNl-DTMF:t|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:11H:17M
292 IS 2021-05-21 22:13:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,E20MZU-1::BLNl-DTMF:t|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:11H:17M
293 IS 2021-05-21 21:13:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNm-DTMF:t|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:12H:17M
294 IS 2021-05-21 21:13:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNm-DTMF:t|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:12H:17M
295 IS 2021-05-21 21:09:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNl-DTMF:t|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:12H:21M
296 IS 2021-05-21 21:09:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNl-DTMF:t|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,?T??*,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:12H:21M
297 IS 2021-05-21 19:45:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNg-DTMF:t|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:13H:45M
298 IS 2021-05-21 19:45:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNg-DTMF:t|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:13H:45M
299 IS 2021-05-21 19:40:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNf-DTMF:t|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:13H:50M
300 IS 2021-05-21 19:40:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNf-DTMF:t|TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 33D:13H:50M
301 IS 2021-05-21 19:28:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNd-DTMF:t|KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:14H:02M
302 IS 2021-05-21 19:28:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNd-DTMF:t|KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:14H:02M
303 IS 2021-05-21 18:12:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNa-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:15H:18M
304 IS 2021-05-21 18:12:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNa-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:15H:18M
305 IS 2021-05-21 18:04:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNo-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:15H:26M
306 IS 2021-05-21 18:04:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNo-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:15H:26M
307 IS 2021-05-21 17:56:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNm-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:15H:34M
308 IS 2021-05-21 17:56:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNm-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:15H:34M
309 IS 2021-05-21 17:52:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNl-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:15H:38M
310 IS 2021-05-21 17:52:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNl-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:15H:38M
311 IS 2021-05-21 17:48:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNk-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:15H:42M
312 IS 2021-05-21 17:48:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNk-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:15H:42M
313 IS 2021-05-21 17:08:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNa-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:16H:22M
314 IS 2021-05-21 17:08:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNa-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:16H:22M
315 IS 2021-05-21 16:19:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNe-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:17H:11M
316 IS 2021-05-21 16:19:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNe-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:17H:11M
317 IS 2021-05-21 16:12:28 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNd-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:17H:18M
318 IS 2021-05-21 16:12:28 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNd-DTMF:s|KC9ELU,N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 33D:17H:18M
319 IS 2021-05-21 16:06:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNc-DTMF:s|N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN n/a n/a 33D:17H:24M
320 IS 2021-05-21 16:06:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNc-DTMF:s|N6DAN,KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN n/a n/a 33D:17H:24M
321 IS 2021-05-21 15:37:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNl-DTMF:s|KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,p ??*,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 33D:17H:53M
322 IS 2021-05-21 15:37:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNl-DTMF:s|KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,?u??*,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 33D:17H:53M
323 IS 2021-05-21 15:29:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNj-DTMF:s|KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,SF,N4D,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 33D:18H:01M
324 IS 2021-05-21 15:29:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNj-DTMF:s|KC9ELU,LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR n/a n/a 33D:18H:01M
325 IS 2021-05-21 14:28:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNl-DTMF:s|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:19H:02M
326 IS 2021-05-21 14:28:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNl-DTMF:s|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:19H:02M
327 IS 2021-05-21 13:48:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNb-DTMF:s|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:19H:42M
328 IS 2021-05-21 13:48:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNb-DTMF:s|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:19H:42M
329 IS 2021-05-21 13:09:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNh-DTMF:s|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:20H:21M
330 IS 2021-05-21 13:09:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNh-DTMF:s|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:20H:21M
331 IS 2021-05-21 13:05:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNg-DTMF:s|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:20H:25M
332 IS 2021-05-21 13:05:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNg-DTMF:s|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:20H:25M
333 IS 2021-05-21 12:53:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNd-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:20H:37M
334 IS 2021-05-21 12:53:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNd-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:20H:37M
335 IS 2021-05-21 12:17:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNk-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:21H:13M
336 IS 2021-05-21 12:17:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNk-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:21H:13M
337 IS 2021-05-21 11:14:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNk-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:22H:16M
338 IS 2021-05-21 11:14:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNk-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:22H:16M
339 IS 2021-05-21 11:10:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNj-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:22H:20M
340 IS 2021-05-21 11:10:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNj-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:22H:20M
341 IS 2021-05-21 10:26:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNo-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:23H:04M
342 IS 2021-05-21 10:26:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNo-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:23H:04M
343 IS 2021-05-21 09:54:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAU,DB0NU-10::BLNg-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:23H:36M
344 IS 2021-05-21 09:54:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAU,DB0NU-10::BLNg-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:23H:36M
345 IS 2021-05-21 09:43:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNd-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:23H:47M
346 IS 2021-05-21 09:43:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNd-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:23H:47M
347 IS 2021-05-21 09:35:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:23H:55M
348 IS 2021-05-21 09:35:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 33D:23H:55M
349 IS 2021-05-21 08:55:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNh-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 34D:00H:35M
350 IS 2021-05-21 08:55:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNh-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 34D:00H:35M
351 IS 2021-05-21 08:07:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNl-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 34D:01H:23M
352 IS 2021-05-21 08:07:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNl-DTMF:r|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 34D:01H:23M
353 IS 2021-05-21 06:59:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNk-DTMF:q|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 34D:02H:31M
354 IS 2021-05-21 06:59:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNk-DTMF:q|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 34D:02H:31M
355 IS 2021-05-21 03:38:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNh-DTMF:q|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 34D:05H:52M
356 IS 2021-05-21 03:38:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNh-DTMF:q|LU2FSC,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU n/a n/a 34D:05H:52M
357 IS 2021-05-21 01:06:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNb-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 34D:08H:24M
358 IS 2021-05-21 01:06:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNb-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 34D:08H:24M
359 IS 2021-05-21 00:34:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNj-DTMF:p|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 34D:08H:56M
360 IS 2021-05-21 00:34:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNj-DTMF:p|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 34D:08H:56M
361 IS 2021-05-21 00:18:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNf-DTMF:p|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,???,KE6BLR,KC9ELU,N6DAN n/a n/a 34D:09H:12M
362 IS 2021-05-21 00:18:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNf-DTMF:p|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU,N6DAN n/a n/a 34D:09H:12M
363 IS 2021-05-20 22:56:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNb-DTMF:p|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 34D:10H:34M
364 IS 2021-05-20 22:56:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNb-DTMF:p|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 34D:10H:34M
365 IS 2021-05-20 21:28:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNm-DTMF:p|KI6TSF,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY n/a n/a 34D:12H:02M
366 IS 2021-05-20 21:28:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNm-DTMF:p|KI6TSF,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY n/a n/a 34D:12H:02M
367 IS 2021-05-20 21:23:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,KO6KL-1::BLNl-DTMF:p|KI6TSF,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY n/a n/a 34D:12H:07M
368 IS 2021-05-20 21:23:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,KO6KL-1::BLNl-DTMF:p|KI6TSF,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KE6BLR,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY n/a n/a 34D:12H:07M
369 IS 2021-05-20 18:18:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNo-DTMF:o|KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,N6DAN,K6DAN n/a n/a 34D:15H:12M
370 IS 2021-05-20 18:18:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNo-DTMF:o|KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,N6DAN,K6DAN n/a n/a 34D:15H:12M
371 IS 2021-05-20 18:06:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNl-DTMF:o|KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN n/a n/a 34D:15H:24M
372 IS 2021-05-20 18:06:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNl-DTMF:o|KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN n/a n/a 34D:15H:24M
373 IS 2021-05-20 18:02:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNk-DTMF:o|KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN n/a n/a 34D:15H:28M
374 IS 2021-05-20 18:02:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNk-DTMF:o|KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN n/a n/a 34D:15H:28M
375 IS 2021-05-20 17:58:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNj-DTMF:o|KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN n/a n/a 34D:15H:32M
376 IS 2021-05-20 17:58:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNj-DTMF:o|KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,N6DAN,N6DAN n/a n/a 34D:15H:32M
377 IS 2021-05-20 16:47:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNh-DTMF:o|KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,N6DAN,K6DAN n/a n/a 34D:16H:43M
378 IS 2021-05-20 16:47:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNh-DTMF:o|KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,N6DAN,K6DAN n/a n/a 34D:16H:43M
379 IS 2021-05-20 16:28:44 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNd-DTMF:o|N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN n/a n/a 34D:17H:02M
380 IS 2021-05-20 16:28:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNd-DTMF:o|N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN n/a n/a 34D:17H:02M
381 IS 2021-05-20 16:23:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNc-DTMF:o|N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,K6DAN n/a n/a 34D:17H:07M
382 IS 2021-05-20 16:23:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNc-DTMF:o|N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,K6DAN n/a n/a 34D:17H:07M
383 IS 2021-05-20 16:17:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNb-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:17H:13M
384 IS 2021-05-20 16:17:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNb-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,.frm*,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:17H:13M
385 IS 2021-05-20 15:50:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNk-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:17H:40M
386 IS 2021-05-20 15:50:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNk-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:17H:40M
387 IS 2021-05-20 15:10:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNa-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:18H:20M
388 IS 2021-05-20 15:10:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNa-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:18H:20M
389 IS 2021-05-20 15:06:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNp-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,T??*,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:18H:24M
390 IS 2021-05-20 15:06:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNp-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:18H:24M
391 IS 2021-05-20 14:50:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:18H:40M
392 IS 2021-05-20 14:50:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:18H:40M
393 IS 2021-05-20 14:42:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNj-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:18H:48M
394 IS 2021-05-20 14:42:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNj-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:18H:48M
395 IS 2021-05-20 14:10:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNb-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:19H:20M
396 IS 2021-05-20 14:10:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNb-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:19H:20M
397 IS 2021-05-20 14:02:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNp-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:19H:28M
398 IS 2021-05-20 14:02:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNp-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,?*??*,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:19H:28M
399 IS 2021-05-20 13:26:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNg-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:20H:04M
400 IS 2021-05-20 13:26:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNg-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:20H:04M
401 IS 2021-05-20 13:22:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNf-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:20H:08M
402 IS 2021-05-20 13:22:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNf-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:20H:08M
403 IS 2021-05-20 13:09:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNc-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:20H:21M
404 IS 2021-05-20 13:09:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNc-DTMF:o|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,p???*,N6DAN,N6DAN,LU2FSC n/a n/a 34D:20H:21M
405 IS 2021-05-20 12:22:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNh-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 34D:21H:07M
406 IS 2021-05-20 12:22:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNh-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 34D:21H:07M
407 IS 2021-05-20 11:47:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAU,DB0NU-10::BLNo-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 34D:21H:43M
408 IS 2021-05-20 11:47:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAU,DB0NU-10::BLNo-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 34D:21H:43M
409 IS 2021-05-20 10:49:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNa-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 34D:22H:41M
410 IS 2021-05-20 10:49:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNa-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 34D:22H:41M
411 IS 2021-05-20 08:54:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,DU6DKL-10::BLNd-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:00H:36M
412 IS 2021-05-20 08:54:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,DU6DKL-10::BLNd-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:00H:36M
413 IS 2021-05-20 08:18:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNk-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:01H:12M
414 IS 2021-05-20 08:18:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNk-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:01H:12M
415 IS 2021-05-20 08:10:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNi-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:01H:20M
416 IS 2021-05-20 08:10:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNi-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:01H:20M
417 IS 2021-05-20 06:31:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNp-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:02H:59M
418 IS 2021-05-20 06:31:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNp-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:02H:59M
419 IS 2021-05-20 02:15:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNo-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:07H:15M
420 IS 2021-05-20 02:15:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNo-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:07H:15M
421 IS 2021-05-20 00:33:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNe-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:08H:57M
422 IS 2021-05-20 00:33:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNe-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:08H:57M
423 IS 2021-05-20 00:21:38 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HS9DMC-2::BLNb-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:09H:09M
424 IS 2021-05-19 22:42:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNi-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:10H:48M
425 IS 2021-05-19 22:42:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNi-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:10H:48M
426 IS 2021-05-19 21:42:30 KE4AZZ>APS,TT,PS2*,qAR,N0BKB-1::ALL :37 Yusing Aee PRS TT and DTMF really works. n/a n/a 35D:11H:48M
427 IS 2021-05-19 21:38:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNj-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:11H:52M
428 IS 2021-05-19 21:38:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNj-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:11H:52M
429 IS 2021-05-19 21:06:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,DU6DKL-6::BLNb-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:12H:24M
430 IS 2021-05-19 21:06:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,DU6DKL-6::BLNb-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:12H:24M
431 IS 2021-05-19 20:10:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNd-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:13H:20M
432 IS 2021-05-19 20:10:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNd-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:13H:20M
433 IS 2021-05-19 20:06:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNc-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:13H:24M
434 IS 2021-05-19 20:06:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNc-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:13H:24M
435 IS 2021-05-19 19:58:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNa-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:13H:32M
436 IS 2021-05-19 19:58:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNa-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:13H:32M
437 IS 2021-05-19 18:30:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNk-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:15H:00M
438 IS 2021-05-19 18:30:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNk-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:15H:00M
439 IS 2021-05-19 18:26:55 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNj-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:15H:04M
440 IS 2021-05-19 18:26:55 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNj-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:15H:04M
441 IS 2021-05-19 18:23:01 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNi-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:15H:07M
442 IS 2021-05-19 18:23:01 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNi-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:15H:07M
443 IS 2021-05-19 18:19:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNh-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:15H:11M
444 IS 2021-05-19 18:19:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNh-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:15H:11M
445 IS 2021-05-19 18:14:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNg-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:15H:16M
446 IS 2021-05-19 18:14:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNg-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:15H:16M
447 IS 2021-05-19 16:43:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNp-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:16H:47M
448 IS 2021-05-19 16:43:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNp-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:16H:47M
449 IS 2021-05-19 16:39:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNo-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:16H:51M
450 IS 2021-05-19 16:39:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNo-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:16H:51M
451 IS 2021-05-19 16:06:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK4RDB-2::BLNg-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:17H:24M
452 IS 2021-05-19 16:06:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK4RDB-2::BLNg-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:17H:24M
453 IS 2021-05-19 15:58:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNe-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:17H:32M
454 IS 2021-05-19 15:58:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNe-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:17H:32M
455 IS 2021-05-19 15:18:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNk-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:18H:12M
456 IS 2021-05-19 15:18:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNk-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:18H:12M
457 IS 2021-05-19 15:14:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNj-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:18H:16M
458 IS 2021-05-19 15:14:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNj-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:18H:16M
459 IS 2021-05-19 15:10:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNi-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:18H:20M
460 IS 2021-05-19 15:10:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNi-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:18H:20M
461 IS 2021-05-19 15:00:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNg-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:18H:30M
462 IS 2021-05-19 15:00:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNg-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:18H:30M
463 IS 2021-05-19 14:56:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNf-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:18H:33M
464 IS 2021-05-19 14:56:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNf-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:18H:33M
465 IS 2021-05-19 14:25:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNn-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:19H:05M
466 IS 2021-05-19 14:25:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNn-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:19H:05M
467 IS 2021-05-19 14:12:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNk-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:19H:17M
468 IS 2021-05-19 14:12:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNk-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF n/a n/a 35D:19H:17M
469 IS 2021-05-19 12:48:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNg-DTMF:k|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:20H:42M
470 IS 2021-05-19 12:48:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNg-DTMF:k|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:20H:42M
471 IS 2021-05-19 12:43:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNf-DTMF:k|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:20H:46M
472 IS 2021-05-19 12:43:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNf-DTMF:k|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:20H:46M
473 IS 2021-05-19 11:59:40 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNk-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:21H:31M
474 IS 2021-05-19 11:59:40 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNk-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:21H:31M
475 IS 2021-05-19 11:43:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNg-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:21H:47M
476 IS 2021-05-19 11:43:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNg-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:21H:47M
477 IS 2021-05-19 11:39:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNf-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:21H:51M
478 IS 2021-05-19 11:39:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNf-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:21H:51M
479 IS 2021-05-19 11:03:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNm-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:22H:27M
480 IS 2021-05-19 11:03:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNm-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:22H:27M
481 IS 2021-05-19 10:51:35 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8KF-10::BLNj-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:22H:39M
482 IS 2021-05-19 10:51:35 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8KF-10::BLNj-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:22H:39M
483 IS 2021-05-19 10:15:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNa-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:23H:15M
484 IS 2021-05-19 10:15:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNa-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:23H:15M
485 IS 2021-05-19 10:11:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNp-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:23H:19M
486 IS 2021-05-19 10:11:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNp-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 35D:23H:19M
487 IS 2021-05-19 08:36:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNh-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 36D:00H:54M
488 IS 2021-05-19 08:36:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNh-DTMF:j|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 36D:00H:54M
489 IS 2021-05-19 06:40:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNk-DTMF:i|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 36D:02H:50M
490 IS 2021-05-19 06:40:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNk-DTMF:i|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 36D:02H:50M
491 IS 2021-05-19 05:01:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNb-DTMF:i|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 36D:04H:29M
492 IS 2021-05-19 05:01:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNb-DTMF:i|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 36D:04H:29M
493 IS 2021-05-19 04:57:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNa-DTMF:i|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 36D:04H:33M
494 IS 2021-05-19 04:57:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNa-DTMF:i|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 36D:04H:33M
495 IS 2021-05-19 02:26:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,JJ1WTK-6::BLNk-DTMF:i|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 36D:07H:04M
496 IS 2021-05-19 02:26:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,JJ1WTK-6::BLNk-DTMF:i|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 36D:07H:04M
497 IS 2021-05-19 01:34:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,PY5LF-6::BLNo-DTMF:i|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 36D:07H:56M
498 IS 2021-05-19 01:34:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,PY5LF-6::BLNo-DTMF:i|PY5LF,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV n/a n/a 36D:07H:56M
499 IS 2021-05-19 00:46:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNc-DTMF:i|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:08H:44M
500 IS 2021-05-19 00:46:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNc-DTMF:i|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:08H:44M
501 IS 2021-05-19 00:34:34 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8JNF-1::BLNp-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:08H:56M
502 IS 2021-05-19 00:34:34 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8JNF-1::BLNp-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:08H:56M
503 IS 2021-05-18 23:35:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNa-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:09H:55M
504 IS 2021-05-18 23:35:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNa-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:09H:55M
505 IS 2021-05-18 23:31:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:09H:59M
506 IS 2021-05-18 23:31:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:09H:59M
507 IS 2021-05-18 23:00:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,E20MZU-1::BLNh-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:10H:30M
508 IS 2021-05-18 23:00:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,E20MZU-1::BLNh-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:10H:30M
509 IS 2021-05-18 22:56:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HS9DMC-2::BLNg-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:10H:34M
510 IS 2021-05-18 22:56:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HS9DMC-2::BLNg-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:10H:34M
511 IS 2021-05-18 21:59:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNi-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:11H:31M
512 IS 2021-05-18 21:59:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNi-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:11H:31M
513 IS 2021-05-18 21:54:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNh-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:11H:36M
514 IS 2021-05-18 21:50:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNg-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:11H:40M
515 IS 2021-05-18 21:50:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNg-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:11H:40M
516 IS 2021-05-18 21:14:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNn-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:12H:16M
517 IS 2021-05-18 21:14:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNn-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:12H:16M
518 IS 2021-05-18 20:26:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:13H:04M
519 IS 2021-05-18 20:26:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:h|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:13H:04M
520 IS 2021-05-18 20:25:09 KE4AZZ>APS,TT,PS2*,qAS,P43L-5::ALL :37 Yusing Aee PRS TT and DTMF really works. n/a n/a 36D:13H:05M
521 IS 2021-05-18 20:09:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNo-DTMF:h|KE4AZZ,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:13H:21M
522 IS 2021-05-18 20:09:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNo-DTMF:h|KE4AZZ,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR n/a n/a 36D:13H:21M
523 IS 2021-05-18 18:43:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNj-DTMF:h|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ n/a n/a 36D:14H:47M
524 IS 2021-05-18 18:43:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNj-DTMF:h|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ n/a n/a 36D:14H:47M
525 IS 2021-05-18 18:39:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNi-DTMF:h|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ n/a n/a 36D:14H:51M
526 IS 2021-05-18 18:39:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNi-DTMF:h|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ n/a n/a 36D:14H:51M
527 IS 2021-05-18 18:29:28 PSAT2-1>APOFF,qAS,KE6BLR-50::BLNg-DTMF:g|KC9ELU,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KU2FC n/a n/a 36D:15H:01M
528 IS 2021-05-18 18:29:28 PSAT2-1>APOFF,qAS,KE6BLR-50::BLNg-DTMF:g|KC9ELU,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KU2FC n/a n/a 36D:15H:01M
529 IS 2021-05-18 16:56:34 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNa-DTMF:g|KC9ELU,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 36D:16H:34M
530 IS 2021-05-18 16:56:34 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNa-DTMF:g|KC9ELU,N6DAN,LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 36D:16H:34M
531 IS 2021-05-18 16:20:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNi-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:17H:10M
532 IS 2021-05-18 16:20:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNi-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:17H:10M
533 IS 2021-05-18 16:12:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNg-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:17H:18M
534 IS 2021-05-18 16:12:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNg-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:17H:18M
535 IS 2021-05-18 15:36:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNn-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:17H:54M
536 IS 2021-05-18 15:36:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNn-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:17H:54M
537 IS 2021-05-18 15:28:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNl-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:18H:02M
538 IS 2021-05-18 15:28:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNl-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:18H:02M
539 IS 2021-05-18 15:11:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNh-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:18H:19M
540 IS 2021-05-18 15:11:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNh-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:18H:19M
541 IS 2021-05-18 14:38:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNp-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:18H:52M
542 IS 2021-05-18 14:38:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNp-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:18H:52M
543 IS 2021-05-18 13:46:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNc-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:19H:44M
544 IS 2021-05-18 13:46:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNc-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:19H:44M
545 IS 2021-05-18 13:38:38 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNa-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:19H:52M
546 IS 2021-05-18 13:38:38 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNa-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:19H:52M
547 IS 2021-05-18 13:34:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNp-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:19H:56M
548 IS 2021-05-18 13:34:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNp-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:19H:56M
549 IS 2021-05-18 12:58:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNg-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:20H:32M
550 IS 2021-05-18 12:58:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNg-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:20H:32M
551 IS 2021-05-18 12:50:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNe-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:20H:40M
552 IS 2021-05-18 12:50:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNe-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:20H:40M
553 IS 2021-05-18 12:42:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNc-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:20H:48M
554 IS 2021-05-18 12:42:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNc-DTMF:g|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:20H:48M
555 IS 2021-05-18 12:06:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNj-DTMF:f|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:21H:23M
556 IS 2021-05-18 12:06:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNj-DTMF:f|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:21H:23M
557 IS 2021-05-18 11:55:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNg-DTMF:f|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:21H:35M
558 IS 2021-05-18 11:55:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNg-DTMF:f|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:21H:35M
559 IS 2021-05-18 11:51:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNf-DTMF:f|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:21H:39M
560 IS 2021-05-18 11:51:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNf-DTMF:f|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:21H:39M
561 IS 2021-05-18 11:07:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNk-DTMF:f|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:22H:23M
562 IS 2021-05-18 11:07:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNk-DTMF:f|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:22H:23M
563 IS 2021-05-18 10:31:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNb-DTMF:f|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:22H:59M
564 IS 2021-05-18 10:31:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNb-DTMF:f|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 36D:22H:59M
565 IS 2021-05-18 08:50:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNi-DTMF:f|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 37D:00H:40M
566 IS 2021-05-18 08:50:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNi-DTMF:f|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 37D:00H:40M
567 IS 2021-05-18 05:15:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNc-DTMF:e|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 37D:04H:15M
568 IS 2021-05-18 05:15:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNc-DTMF:e|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 37D:04H:15M
569 IS 2021-05-18 05:11:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNb-DTMF:e|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 37D:04H:19M
570 IS 2021-05-18 05:11:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNb-DTMF:e|LU2FSC,PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR n/a n/a 37D:04H:19M
571 IS 2021-05-18 01:51:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,PY5LF-6::BLNa-DTMF:e|PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ n/a n/a 37D:07H:39M
572 IS 2021-05-18 01:51:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,PY5LF-6::BLNa-DTMF:e|PY5LF,N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ n/a n/a 37D:07H:39M
573 IS 2021-05-17 23:10:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNi-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:10H:20M
574 IS 2021-05-17 23:10:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNi-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:10H:20M
575 IS 2021-05-17 22:31:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNo-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:10H:59M
576 IS 2021-05-17 22:31:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNo-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:10H:59M
577 IS 2021-05-17 22:18:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:11H:12M
578 IS 2021-05-17 22:18:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:11H:12M
579 IS 2021-05-17 22:13:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNk-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:11H:17M
580 IS 2021-05-17 22:13:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNk-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:11H:17M
581 IS 2021-05-17 22:08:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNj-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:11H:22M
582 IS 2021-05-17 22:08:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNj-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:11H:22M
583 IS 2021-05-17 20:38:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNd-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:12H:52M
584 IS 2021-05-17 20:38:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNd-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:12H:52M
585 IS 2021-05-17 20:33:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNc-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:12H:57M
586 IS 2021-05-17 20:28:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNb-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:13H:02M
587 IS 2021-05-17 20:28:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNb-DTMF:d|N6DAN,N7NEV,KE6BLR,KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,KE4AZZ,KX2APR n/a n/a 37D:13H:02M
588 IS 2021-05-17 18:58:53 KE4AZZ>APS,TT,PS2*,qAS,P43L-5::ALL :37 Yusing Aee PRS TT and DTMF really works. n/a n/a 37D:14H:32M
589 IS 2021-05-17 18:56:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:d|KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY n/a n/a 37D:14H:34M
590 IS 2021-05-17 18:56:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:d|KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY n/a n/a 37D:14H:34M
591 IS 2021-05-17 18:51:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNk-DTMF:d|KC9ELU,KE4AZZ,LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY n/a n/a 37D:14H:39M
592 IS 2021-05-17 18:51:05 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNk-DTMF:d|KC9ELU,KE4AZZ,LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY n/a n/a 37D:14H:39M
593 IS 2021-05-17 18:43:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNi-DTMF:d|KC9ELU,KE4AZZ,LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY n/a n/a 37D:14H:47M
594 IS 2021-05-17 18:43:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNi-DTMF:d|KC9ELU,KE4AZZ,LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY n/a n/a 37D:14H:47M
595 IS 2021-05-17 18:07:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNp-DTMF:d|KC9ELU,KE4AZZ,LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY n/a n/a 37D:15H:23M
596 IS 2021-05-17 18:07:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNp-DTMF:d|KC9ELU,KE4AZZ,LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY n/a n/a 37D:15H:23M
597 IS 2021-05-17 17:31:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNg-DTMF:c|KC9ELU,KE4AZZ,LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY n/a n/a 37D:15H:59M
598 IS 2021-05-17 17:31:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNg-DTMF:c|KC9ELU,KE4AZZ,LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY n/a n/a 37D:15H:59M
599 IS 2021-05-17 17:12:29 KE4AZZ>APS,TT,PS2*,qAR,N0BKB-1::ALL :37 Yusing Aee PRS TT and DTMF really works. n/a n/a 37D:16H:18M
600 IS 2021-05-17 17:12:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNc-DTMF:c|KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY n/a n/a 37D:16H:18M
601 IS 2021-05-17 17:12:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNc-DTMF:c|KE4AZZ,KC9ELU,LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY n/a n/a 37D:16H:18M
602 IS 2021-05-17 17:05:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNb-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:16H:25M
603 IS 2021-05-17 17:05:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNb-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:16H:25M
604 IS 2021-05-17 16:33:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNj-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:16H:57M
605 IS 2021-05-17 16:33:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNj-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:16H:57M
606 IS 2021-05-17 16:25:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNh-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:17H:05M
607 IS 2021-05-17 16:25:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNh-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:17H:05M
608 IS 2021-05-17 15:29:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNj-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:18H:01M
609 IS 2021-05-17 15:29:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNj-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:18H:01M
610 IS 2021-05-17 14:53:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNa-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:18H:37M
611 IS 2021-05-17 14:53:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNa-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:18H:37M
612 IS 2021-05-17 14:45:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNo-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:18H:45M
613 IS 2021-05-17 14:45:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNo-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:18H:45M
614 IS 2021-05-17 14:09:05 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNf-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:19H:21M
615 IS 2021-05-17 14:09:05 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNf-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:19H:21M
616 IS 2021-05-17 13:53:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:19H:37M
617 IS 2021-05-17 13:53:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:19H:37M
618 IS 2021-05-17 13:49:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNa-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:19H:41M
619 IS 2021-05-17 13:49:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNa-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:19H:41M
620 IS 2021-05-17 13:13:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNh-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:20H:17M
621 IS 2021-05-17 13:13:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNh-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:20H:17M
622 IS 2021-05-17 13:10:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNg-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:20H:20M
623 IS 2021-05-17 12:25:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNl-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:21H:05M
624 IS 2021-05-17 12:25:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNl-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:21H:05M
625 IS 2021-05-17 12:10:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNh-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:21H:20M
626 IS 2021-05-17 12:10:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNh-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:21H:20M
627 IS 2021-05-17 12:06:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNg-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:21H:24M
628 IS 2021-05-17 12:06:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNg-DTMF:c|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:21H:24M
629 IS 2021-05-17 10:45:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNc-DTMF:b|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:22H:45M
630 IS 2021-05-17 10:45:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNc-DTMF:b|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 37D:22H:45M
631 IS 2021-05-17 05:28:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNc-DTMF:a|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 38D:04H:02M
632 IS 2021-05-17 05:28:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNc-DTMF:a|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 38D:04H:02M
633 IS 2021-05-17 04:36:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNf-DTMF:a|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 38D:04H:54M
634 IS 2021-05-17 04:36:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNf-DTMF:a|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 38D:04H:54M
635 IS 2021-05-17 04:29:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8JNF-1::BLNd-DTMF:a|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 38D:05H:01M
636 IS 2021-05-17 04:29:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8JNF-1::BLNd-DTMF:a|LU2FSC,WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 38D:05H:01M
637 IS 2021-05-17 02:07:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNa-DTMF:a|WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF n/a n/a 38D:07H:23M
638 IS 2021-05-17 02:07:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNa-DTMF:a|WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF n/a n/a 38D:07H:23M
639 IS 2021-05-17 01:32:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNh-DTMF:a|WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF n/a n/a 38D:07H:58M
640 IS 2021-05-17 01:32:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNh-DTMF:a|WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF n/a n/a 38D:07H:58M
641 IS 2021-05-17 01:04:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNa-DTMF:a|WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF n/a n/a 38D:08H:26M
642 IS 2021-05-17 01:04:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNa-DTMF:a|WB4APR,N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF n/a n/a 38D:08H:26M
643 IS 2021-05-17 00:03:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNb-DTMF:s|N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,KE4AZZ n/a n/a 38D:09H:27M
644 IS 2021-05-17 00:03:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNb-DTMF:s|N6DAN,KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,KE4AZZ n/a n/a 38D:09H:27M
645 IS 2021-05-16 23:54:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNp-DTMF:s|KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:09H:36M
646 IS 2021-05-16 23:54:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNp-DTMF:s|KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,.py??*,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:09H:36M
647 IS 2021-05-16 23:26:47 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNi-DTMF:s|KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,Q??*,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:10H:04M
648 IS 2021-05-16 23:26:47 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNi-DTMF:s|KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,P???*,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:10H:04M
649 IS 2021-05-16 23:22:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNh-DTMF:s|KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,k??*,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:10H:08M
650 IS 2021-05-16 23:22:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNh-DTMF:s|KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,?*??*,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:10H:08M
651 IS 2021-05-16 22:33:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:s|KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:10H:57M
652 IS 2021-05-16 22:33:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:s|KE4AZZ,KE6BLR,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:10H:57M
653 IS 2021-05-16 22:29:17 KE4AZZ>APS,TT,PS2*,qAS,P43L-5::ALL :37 Yusing Aee PRS TT and DTMF really works. n/a n/a 38D:11H:01M
654 IS 2021-05-16 22:18:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNi-DTMF:s|KE6BLR,KE4AZZ,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,P#B??*,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:11H:12M
655 IS 2021-05-16 22:18:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNi-DTMF:s|KE6BLR,KE4AZZ,KX2APR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:11H:12M
656 IS 2021-05-16 22:10:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNg-DTMF:s|KE4AZZ,KX2APR,KE6BLR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:11H:20M
657 IS 2021-05-16 22:10:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNg-DTMF:s|KE4AZZ,KX2APR,KE6BLR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:11H:20M
658 IS 2021-05-16 21:46:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNa-DTMF:r|KE4AZZ,KX2APR,KE6BLR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:11H:44M
659 IS 2021-05-16 21:46:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNa-DTMF:r|KE4AZZ,KX2APR,KE6BLR,TG5ALY,PY5LF,????*,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:11H:44M
660 IS 2021-05-16 21:42:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNp-DTMF:r|KE4AZZ,KX2APR,KE6BLR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:11H:48M
661 IS 2021-05-16 21:42:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNp-DTMF:r|,KE4AZZ,KX2APR,KE6BLR,TG5ALY,PY5LF,?X??,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:11H:48M
662 IS 2021-05-16 20:54:28 KE4AZZ>APS,TT,PS2*,qAS,P43L-5::ALL :37 Yusing Aee PRS TT and DTMF really works. n/a n/a 38D:12H:36M
663 IS 2021-05-16 20:46:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNc-DTMF:r|KE4AZZ,KE6BLR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:12H:43M
664 IS 2021-05-16 20:46:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNc-DTMF:r|KE4AZZ,KE6BLR,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:12H:43M
665 IS 2021-05-16 20:41:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNb-DTMF:r|KE6BLR,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:12H:49M
666 IS 2021-05-16 20:41:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNb-DTMF:r|KE6BLR,KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:12H:49M
667 IS 2021-05-16 19:24:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNo-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:14H:06M
668 IS 2021-05-16 19:04:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNj-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:14H:26M
669 IS 2021-05-16 19:04:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNj-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:14H:26M
670 IS 2021-05-16 18:55:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNh-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:14H:35M
671 IS 2021-05-16 18:55:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNh-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:14H:35M
672 IS 2021-05-16 17:26:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNb-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:16H:04M
673 IS 2021-05-16 17:26:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNb-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:16H:04M
674 IS 2021-05-16 17:21:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNa-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:16H:09M
675 IS 2021-05-16 17:21:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNa-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:16H:09M
676 IS 2021-05-16 17:16:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:16H:14M
677 IS 2021-05-16 17:16:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:16H:14M
678 IS 2021-05-16 16:40:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNg-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:16H:50M
679 IS 2021-05-16 16:40:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNg-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:16H:50M
680 IS 2021-05-16 16:08:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNo-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:17H:22M
681 IS 2021-05-16 16:08:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNo-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:17H:22M
682 IS 2021-05-16 15:55:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNl-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:17H:35M
683 IS 2021-05-16 15:55:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNl-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU n/a n/a 38D:17H:35M
684 IS 2021-05-16 15:07:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNa-DTMF:q|KE4AZZ,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN n/a n/a 38D:18H:23M
685 IS 2021-05-16 15:07:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNa-DTMF:q|KE4AZZ,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN n/a n/a 38D:18H:23M
686 IS 2021-05-16 14:18:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNe-DTMF:q|KE4AZZ,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 38D:19H:12M
687 IS 2021-05-16 14:18:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNe-DTMF:q|KE4AZZ,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 38D:19H:12M
688 IS 2021-05-16 14:04:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:q|KE4AZZ,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 38D:19H:26M
689 IS 2021-05-16 14:04:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:q|KE4AZZ,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,K6DAN n/a n/a 38D:19H:26M
690 IS 2021-05-16 13:23:35 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNh-DTMF:q|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:20H:07M
691 IS 2021-05-16 13:23:35 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNh-DTMF:q|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:20H:07M
692 IS 2021-05-16 12:27:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNj-DTMF:q|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:21H:03M
693 IS 2021-05-16 12:27:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNj-DTMF:q|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:21H:03M
694 IS 2021-05-16 12:23:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNi-DTMF:q|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:21H:06M
695 IS 2021-05-16 12:23:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNi-DTMF:q|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:21H:06M
696 IS 2021-05-16 12:20:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNh-DTMF:q|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:21H:10M
697 IS 2021-05-16 12:20:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNh-DTMF:q|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:21H:10M
698 IS 2021-05-16 11:32:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HS9DMC-2::BLNl-DTMF:q|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:21H:58M
699 IS 2021-05-16 11:32:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HS9DMC-2::BLNl-DTMF:q|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:21H:58M
700 IS 2021-05-16 10:49:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNa-DTMF:q|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:22H:41M
701 IS 2021-05-16 10:49:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNa-DTMF:q|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 38D:22H:41M
702 IS 2021-05-16 09:17:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNj-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:00H:13M
703 IS 2021-05-16 09:17:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNj-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:00H:13M
704 IS 2021-05-16 07:21:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNm-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:02H:08M
705 IS 2021-05-16 07:21:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNm-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:02H:08M
706 IS 2021-05-16 07:17:59 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNl-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:02H:12M
707 IS 2021-05-16 07:17:59 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNl-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:02H:12M
708 IS 2021-05-16 05:38:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNc-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:03H:52M
709 IS 2021-05-16 05:38:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNc-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:03H:52M
710 IS 2021-05-16 04:51:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNg-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:04H:39M
711 IS 2021-05-16 04:51:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNg-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:04H:39M
712 IS 2021-05-16 03:59:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNj-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:05H:31M
713 IS 2021-05-16 03:59:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNj-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:05H:31M
714 IS 2021-05-16 03:31:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNc-DTMF:o|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:05H:59M
715 IS 2021-05-16 03:31:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNc-DTMF:o|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:05H:59M
716 IS 2021-05-16 03:10:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNn-DTMF:o|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:06H:20M
717 IS 2021-05-16 03:10:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNn-DTMF:o|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:06H:20M
718 IS 2021-05-16 02:58:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8JNF-1::BLNk-DTMF:o|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:06H:32M
719 IS 2021-05-16 02:58:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8JNF-1::BLNk-DTMF:o|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:06H:32M
720 IS 2021-05-16 02:20:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,PY5LF-6::BLNb-DTMF:o|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:07H:10M
721 IS 2021-05-16 02:20:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,PY5LF-6::BLNb-DTMF:o|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:07H:10M
722 IS 2021-05-16 01:18:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNc-DTMF:o|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:08H:12M
723 IS 2021-05-16 01:18:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNc-DTMF:o|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ n/a n/a 39D:08H:12M
724 IS 2021-05-16 00:41:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,PY5LF-6::BLNj-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:08H:49M
725 IS 2021-05-16 00:41:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,PY5LF-6::BLNj-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,?*??*,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:08H:49M
726 IS 2021-05-15 23:38:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNk-DTMF:o|KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 39D:09H:52M
727 IS 2021-05-15 23:38:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNk-DTMF:o|KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 39D:09H:52M
728 IS 2021-05-15 22:58:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNa-DTMF:o|KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 39D:10H:32M
729 IS 2021-05-15 22:58:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNa-DTMF:o|KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 39D:10H:32M
730 IS 2021-05-15 22:40:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNm-DTMF:o|KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 39D:10H:50M
731 IS 2021-05-15 22:40:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNm-DTMF:o|KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 39D:10H:50M
732 IS 2021-05-15 22:35:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNl-DTMF:o|KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 39D:10H:55M
733 IS 2021-05-15 22:35:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNl-DTMF:o|KE6BLR,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY n/a n/a 39D:10H:55M
734 IS 2021-05-15 21:54:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNb-DTMF:o|N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF n/a n/a 39D:11H:36M
735 IS 2021-05-15 21:54:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNb-DTMF:o|N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF n/a n/a 39D:11H:36M
736 IS 2021-05-15 21:06:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNf-DTMF:n|N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF n/a n/a 39D:12H:24M
737 IS 2021-05-15 21:06:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNf-DTMF:n|N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF n/a n/a 39D:12H:24M
738 IS 2021-05-15 21:02:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNe-DTMF:n|N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF n/a n/a 39D:12H:28M
739 IS 2021-05-15 21:02:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNe-DTMF:n|N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF n/a n/a 39D:12H:28M
740 IS 2021-05-15 20:58:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNd-DTMF:n|N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF n/a n/a 39D:12H:32M
741 IS 2021-05-15 20:58:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNd-DTMF:n|N6DAN,KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF n/a n/a 39D:12H:32M
742 IS 2021-05-15 20:13:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNi-DTMF:n|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF,K6DAN n/a n/a 39D:13H:17M
743 IS 2021-05-15 20:13:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNi-DTMF:n|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF,K6DAN n/a n/a 39D:13H:17M
744 IS 2021-05-15 19:28:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNn-DTMF:n|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF,K6DAN n/a n/a 39D:14H:02M
745 IS 2021-05-15 19:28:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNn-DTMF:n|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF,K6DAN n/a n/a 39D:14H:02M
746 IS 2021-05-15 19:21:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNm-DTMF:n|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF,K6DAN n/a n/a 39D:14H:09M
747 IS 2021-05-15 19:21:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNm-DTMF:n|KE4AZZ,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF,K6DAN n/a n/a 39D:14H:09M
748 IS 2021-05-15 19:09:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNk-DTMF:n|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:14H:21M
749 IS 2021-05-15 18:34:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNb-DTMF:n|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:14H:56M
750 IS 2021-05-15 18:34:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNb-DTMF:n|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,TG5ALY,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:14H:56M
751 IS 2021-05-15 17:30:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNd-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:16H:00M
752 IS 2021-05-15 17:30:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNd-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:16H:00M
753 IS 2021-05-15 16:54:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNk-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:16H:36M
754 IS 2021-05-15 16:54:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNk-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:16H:36M
755 IS 2021-05-15 16:14:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNa-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:17H:16M
756 IS 2021-05-15 16:14:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNa-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:17H:16M
757 IS 2021-05-15 16:10:05 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNp-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:17H:20M
758 IS 2021-05-15 16:10:05 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNp-DTMF:n|KE4AZZ,TG5ALY,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:17H:20M
759 IS 2021-05-15 15:56:34 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNm-DTMF:n|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:17H:34M
760 IS 2021-05-15 15:56:34 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNm-DTMF:n|TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 39D:17H:34M
761 IS 2021-05-15 15:11:40 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNb-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 39D:18H:19M
762 IS 2021-05-15 15:11:40 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNb-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 39D:18H:19M
763 IS 2021-05-15 15:07:38 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNa-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,?=??,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 39D:18H:23M
764 IS 2021-05-15 15:07:38 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNa-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 39D:18H:23M
765 IS 2021-05-15 14:31:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNh-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 39D:18H:59M
766 IS 2021-05-15 14:31:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNh-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 39D:18H:59M
767 IS 2021-05-15 13:32:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNj-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 39D:19H:58M
768 IS 2021-05-15 13:32:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNj-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 39D:19H:58M
769 IS 2021-05-15 13:28:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNi-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 39D:20H:02M
770 IS 2021-05-15 13:28:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNi-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 39D:20H:02M
771 IS 2021-05-15 12:48:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNo-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 39D:20H:42M
772 IS 2021-05-15 12:48:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNo-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 39D:20H:42M
773 IS 2021-05-15 09:30:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNm-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,?S?O?,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:00H:00M
774 IS 2021-05-15 09:30:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNm-DTMF:m|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,?k??,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:00H:00M
775 IS 2021-05-15 05:52:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNf-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:03H:38M
776 IS 2021-05-15 05:52:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNf-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,BT??,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:03H:38M
777 IS 2021-05-15 05:04:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNj-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,TSF,N,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:04H:26M
778 IS 2021-05-15 05:04:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNj-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:04H:26M
779 IS 2021-05-15 04:13:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNm-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,.frm,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:05H:17M
780 IS 2021-05-15 04:13:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNm-DTMF:l|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:05H:17M
781 IS 2021-05-15 03:14:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS6TUX-4::BLNn-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,jk??,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:06H:16M
782 IS 2021-05-15 03:14:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS6TUX-4::BLNn-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,ZK??,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:06H:16M
783 IS 2021-05-15 01:35:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNe-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,?K??,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:07H:55M
784 IS 2021-05-15 01:35:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNe-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:07H:55M
785 IS 2021-05-15 01:31:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNd-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:07H:59M
786 IS 2021-05-15 01:31:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNd-DTMF:k|KE4AZZ,TG5ALY,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 40D:07H:59M
787 IS 2021-05-15 00:31:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNf-DTMF:k|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:08H:59M
788 IS 2021-05-15 00:31:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNf-DTMF:k|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:08H:59M
789 IS 2021-05-15 00:27:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNe-DTMF:k|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:09H:03M
790 IS 2021-05-15 00:27:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNe-DTMF:k|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:09H:03M
791 IS 2021-05-14 23:50:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNl-DTMF:k|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:09H:39M
792 IS 2021-05-14 23:50:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNl-DTMF:k|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:09H:39M
793 IS 2021-05-14 23:03:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNp-DTMF:k|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:10H:27M
794 IS 2021-05-14 22:50:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNm-DTMF:k|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:10H:40M
795 IS 2021-05-14 22:50:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNm-DTMF:k|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:10H:40M
796 IS 2021-05-14 22:10:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNc-DTMF:k|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:11H:20M
797 IS 2021-05-14 22:10:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNc-DTMF:k|KE4AZZ,KC9ELU,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:11H:20M
798 IS 2021-05-14 21:07:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNe-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:12H:23M
799 IS 2021-05-14 21:07:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNe-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:12H:23M
800 IS 2021-05-14 20:55:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNb-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:12H:35M
801 IS 2021-05-14 20:55:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNb-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:12H:35M
802 IS 2021-05-14 19:37:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNo-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:13H:53M
803 IS 2021-05-14 19:37:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNo-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:13H:53M
804 IS 2021-05-14 19:29:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNn-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:14H:01M
805 IS 2021-05-14 19:29:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNn-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:14H:01M
806 IS 2021-05-14 19:25:01 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNm-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:14H:05M
807 IS 2021-05-14 19:25:01 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNm-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:14H:05M
808 IS 2021-05-14 18:49:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNd-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:14H:41M
809 IS 2021-05-14 18:49:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNd-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:14H:41M
810 IS 2021-05-14 18:17:55 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNl-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:15H:13M
811 IS 2021-05-14 18:17:55 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNl-DTMF:j|KC9ELU,KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:15H:13M
812 IS 2021-05-14 17:55:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNg-DTMF:j|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:15H:35M
813 IS 2021-05-14 17:55:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNg-DTMF:j|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:15H:35M
814 IS 2021-05-14 17:51:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNf-DTMF:j|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:15H:39M
815 IS 2021-05-14 17:51:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N0BKB-1::BLNf-DTMF:j|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:15H:39M
816 IS 2021-05-14 17:43:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNd-DTMF:j|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:15H:47M
817 IS 2021-05-14 17:43:17 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNd-DTMF:j|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:15H:47M
818 IS 2021-05-14 17:08:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNk-DTMF:j|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:16H:22M
819 IS 2021-05-14 17:08:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK6CRO-5::BLNk-DTMF:j|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:16H:22M
820 IS 2021-05-14 15:36:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK4RDB-2::BLNd-DTMF:j|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:17H:54M
821 IS 2021-05-14 15:36:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK4RDB-2::BLNd-DTMF:j|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:17H:54M
822 IS 2021-05-14 14:48:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNh-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:18H:42M
823 IS 2021-05-14 14:48:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNh-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:18H:42M
824 IS 2021-05-14 13:57:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNl-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:19H:33M
825 IS 2021-05-14 13:57:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNl-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:19H:33M
826 IS 2021-05-14 13:44:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,YC9CCS-6::BLNi-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:19H:46M
827 IS 2021-05-14 13:44:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,YC9CCS-6::BLNi-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:19H:46M
828 IS 2021-05-14 11:29:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNg-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:22H:01M
829 IS 2021-05-14 11:29:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNg-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:22H:01M
830 IS 2021-05-14 11:25:59 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNf-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:22H:04M
831 IS 2021-05-14 11:25:59 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNf-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:22H:04M
832 IS 2021-05-14 11:18:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNd-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:22H:12M
833 IS 2021-05-14 11:18:09 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNd-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:22H:12M
834 IS 2021-05-14 10:18:34 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8KF-10::BLNe-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:23H:12M
835 IS 2021-05-14 10:18:34 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8KF-10::BLNe-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:23H:12M
836 IS 2021-05-14 09:35:28 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNj-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:23H:55M
837 IS 2021-05-14 09:35:28 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNj-DTMF:i|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 40D:23H:55M
838 IS 2021-05-14 04:27:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNl-DTMF:h|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 41D:05H:03M
839 IS 2021-05-14 04:27:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNl-DTMF:h|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 41D:05H:03M
840 IS 2021-05-14 02:48:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNc-DTMF:g|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 41D:06H:42M
841 IS 2021-05-14 02:48:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNc-DTMF:g|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 41D:06H:42M
842 IS 2021-05-14 01:48:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8KAY::BLNd-DTMF:g|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 41D:07H:42M
843 IS 2021-05-14 01:48:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,HS8KAY::BLNd-DTMF:g|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 41D:07H:42M
844 IS 2021-05-14 00:57:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNh-DTMF:g|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 41D:08H:33M
845 IS 2021-05-14 00:57:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNh-DTMF:g|KE4AZZ,TG5ALY,KI6TSF,KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC n/a n/a 41D:08H:33M
846 IS 2021-05-13 23:00:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNl-DTMF:g|KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN n/a n/a 41D:10H:30M
847 IS 2021-05-13 23:00:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNl-DTMF:g|KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN n/a n/a 41D:10H:30M
848 IS 2021-05-13 21:28:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNf-DTMF:g|KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN n/a n/a 41D:12H:02M
849 IS 2021-05-13 21:28:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNf-DTMF:g|KC9ELU,N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN n/a n/a 41D:12H:02M
850 IS 2021-05-13 21:18:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNd-DTMF:g|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL n/a n/a 41D:12H:12M
851 IS 2021-05-13 21:18:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNd-DTMF:g|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL n/a n/a 41D:12H:12M
852 IS 2021-05-13 19:50:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNn-DTMF:f|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL n/a n/a 41D:13H:40M
853 IS 2021-05-13 19:50:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNn-DTMF:f|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL n/a n/a 41D:13H:40M
854 IS 2021-05-13 19:46:01 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNm-DTMF:f|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL n/a n/a 41D:13H:44M
855 IS 2021-05-13 19:46:01 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNm-DTMF:f|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL n/a n/a 41D:13H:44M
856 IS 2021-05-13 19:41:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNl-DTMF:f|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL n/a n/a 41D:13H:49M
857 IS 2021-05-13 19:41:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNl-DTMF:f|N6DAN,KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL n/a n/a 41D:13H:49M
858 IS 2021-05-13 19:36:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNk-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT n/a n/a 41D:13H:54M
859 IS 2021-05-13 19:36:46 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNk-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT n/a n/a 41D:13H:54M
860 IS 2021-05-13 19:09:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNd-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:14H:21M
861 IS 2021-05-13 19:09:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNd-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:14H:21M
862 IS 2021-05-13 18:28:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNj-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:15H:02M
863 IS 2021-05-13 18:28:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNj-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:15H:02M
864 IS 2021-05-13 18:24:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNi-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:15H:06M
865 IS 2021-05-13 18:24:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNi-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:15H:06M
866 IS 2021-05-13 18:12:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNf-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:15H:18M
867 IS 2021-05-13 18:12:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNf-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:15H:18M
868 IS 2021-05-13 18:07:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNe-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:15H:23M
869 IS 2021-05-13 18:07:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNe-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:15H:23M
870 IS 2021-05-13 17:31:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK4RDB-2::BLNl-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT n/a n/a 41D:15H:59M
871 IS 2021-05-13 17:31:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK4RDB-2::BLNl-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT n/a n/a 41D:15H:59M
872 IS 2021-05-13 16:51:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNb-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:16H:39M
873 IS 2021-05-13 16:51:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNb-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:16H:39M
874 IS 2021-05-13 16:42:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNp-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:16H:48M
875 IS 2021-05-13 16:42:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNp-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,K3CRT n/a n/a 41D:16H:48M
876 IS 2021-05-13 16:38:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNo-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT n/a n/a 41D:16H:52M
877 IS 2021-05-13 16:38:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNo-DTMF:f|KE4AZZ,TG5ALY,KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT n/a n/a 41D:16H:52M
878 IS 2021-05-13 14:45:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNe-DTMF:f|KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT,K3CRT n/a n/a 41D:18H:45M
879 IS 2021-05-13 14:45:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNe-DTMF:f|KE4AZZ,LU2FSC,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT,K3CRT n/a n/a 41D:18H:45M
880 IS 2021-05-13 14:08:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNl-DTMF:e|LU2FSC,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY n/a n/a 41D:19H:22M
881 IS 2021-05-13 14:00:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNj-DTMF:e|LU2FSC,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY n/a n/a 41D:19H:30M
882 IS 2021-05-13 13:55:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNi-DTMF:e|LU2FSC,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY n/a n/a 41D:19H:35M
883 IS 2021-05-13 13:27:44 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAU,DJ2DS-10::BLNb-DTMF:e|LU2FSC,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY n/a n/a 41D:20H:03M
884 IS 2021-05-13 12:12:18 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNo-DTMF:e|LU2FSC,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY n/a n/a 41D:21H:18M
885 IS 2021-05-13 09:49:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNk-DTMF:e|LU2FSC,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY n/a n/a 41D:23H:41M
886 IS 2021-05-13 09:41:21 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNi-DTMF:e|LU2FSC,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY n/a n/a 41D:23H:49M
887 IS 2021-05-13 02:00:44 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNf-DTMF:c|TG5ALY,KE4AZZ,N6DAN,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL n/a n/a 42D:07H:30M
888 IS 2021-05-13 00:58:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNh-DTMF:c|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 42D:08H:32M
889 IS 2021-05-13 00:15:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNm-DTMF:c|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 42D:09H:15M
890 IS 2021-05-12 23:34:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNc-DTMF:c|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 42D:09H:56M
891 IS 2021-05-12 23:29:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:c|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 42D:10H:01M
892 IS 2021-05-12 23:17:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:c|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 42D:10H:13M
893 IS 2021-05-12 23:17:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:c|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 42D:10H:13M
894 IS 2021-05-12 21:36:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,N6BA-10::BLNn-DTMF:c|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 42D:11H:54M
895 IS 2021-05-12 20:07:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNn-DTMF:c|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 42D:13H:23M
896 IS 2021-05-12 19:56:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNl-DTMF:c|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 42D:13H:34M
897 IS 2021-05-12 16:42:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNi-DTMF:b|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 42D:16H:48M
898 IS 2021-05-12 02:53:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNd-DTMF:a|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 43D:06H:37M
899 IS 2021-05-12 02:53:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNd-DTMF:a|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 43D:06H:37M
900 IS 2021-05-12 01:26:47 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNo-DTMF:z|KE4AZZ,KK4YEL,N3CRT,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 43D:08H:04M
901 IS 2021-05-11 23:37:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNe-DTMF:z|KE4AZZ,N3CRT,KK4YEL,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 43D:09H:53M
902 IS 2021-05-11 23:32:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNd-DTMF:z|KE4AZZ,N3CRT,KK4YEL,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 43D:09H:58M
903 IS 2021-05-11 23:32:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNd-DTMF:z|KE4AZZ,N3CRT,KK4YEL,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 43D:09H:58M
904 IS 2021-05-11 23:28:47 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNc-DTMF:z|KE4AZZ,N3CRT,KK4YEL,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 43D:10H:02M
905 IS 2021-05-11 23:28:47 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNc-DTMF:z|KE4AZZ,N3CRT,KK4YEL,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU n/a n/a 43D:10H:02M
906 IS 2021-05-11 21:56:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNm-DTMF:z|KE4AZZ,N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY n/a n/a 43D:11H:34M
907 IS 2021-05-11 21:51:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNl-DTMF:z|N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:11H:39M
908 IS 2021-05-11 21:51:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNl-DTMF:z|N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:11H:39M
909 IS 2021-05-11 21:39:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,NH7WN-3::BLNi-DTMF:z|N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:11H:51M
910 IS 2021-05-11 21:12:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNb-DTMF:z|N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:12H:18M
911 IS 2021-05-11 20:24:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNf-DTMF:y|N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:13H:06M
912 IS 2021-05-11 20:07:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNb-DTMF:y|N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:13H:23M
913 IS 2021-05-11 20:07:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNb-DTMF:y|N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:13H:23M
914 IS 2021-05-11 19:39:59 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,VK4RDB-2::BLNk-DTMF:y|N3CRT,TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:13H:50M
915 IS 2021-05-11 18:34:33 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNk-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:14H:56M
916 IS 2021-05-11 17:58:19 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNb-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:15H:32M
917 IS 2021-05-11 17:18:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNh-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:16H:12M
918 IS 2021-05-11 17:07:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2ZG-1::BLNe-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:16H:23M
919 IS 2021-05-11 16:59:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNc-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:16H:31M
920 IS 2021-05-11 16:54:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:16H:36M
921 IS 2021-05-11 16:17:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNi-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:17H:13M
922 IS 2021-05-11 16:05:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNf-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:17H:25M
923 IS 2021-05-11 16:05:54 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNf-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:17H:25M
924 IS 2021-05-11 15:30:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNm-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:18H:00M
925 IS 2021-05-11 15:30:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNm-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:18H:00M
926 IS 2021-05-11 15:18:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNj-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:18H:12M
927 IS 2021-05-11 15:18:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNj-DTMF:y|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:18H:12M
928 IS 2021-05-11 14:23:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC0MVP-1::BLNl-DTMF:x|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:19H:07M
929 IS 2021-05-11 14:23:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC0MVP-1::BLNl-DTMF:x|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:19H:07M
930 IS 2021-05-11 13:32:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNo-DTMF:x|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:19H:58M
931 IS 2021-05-11 13:32:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNo-DTMF:x|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 43D:19H:58M
932 IS 2021-05-11 05:09:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNp-DTMF:w|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 44D:04H:21M
933 IS 2021-05-11 05:09:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNp-DTMF:w|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 44D:04H:21M
934 IS 2021-05-11 04:09:59 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNa-DTMF:w|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 44D:05H:20M
935 IS 2021-05-11 04:09:59 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNa-DTMF:w|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 44D:05H:20M
936 IS 2021-05-11 03:30:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNg-DTMF:w|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 44D:06H:00M
937 IS 2021-05-11 03:30:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNg-DTMF:w|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 44D:06H:00M
938 IS 2021-05-11 02:27:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNg-DTMF:v|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 44D:07H:03M
939 IS 2021-05-11 02:27:25 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNg-DTMF:v|TG5ALY,N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ n/a n/a 44D:07H:03M
940 IS 2021-05-11 01:28:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNi-DTMF:v|N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 44D:08H:01M
941 IS 2021-05-11 01:28:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNi-DTMF:v|N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 44D:08H:01M
942 IS 2021-05-11 01:28:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNi-DTMF:v|N6DAN,KK4YEL,N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY n/a n/a 44D:08H:01M
943 IS 2021-05-10 23:55:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNb-DTMF:v|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF n/a n/a 44D:09H:35M
944 IS 2021-05-10 23:46:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:v|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF n/a n/a 44D:09H:43M
945 IS 2021-05-10 23:46:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:v|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF n/a n/a 44D:09H:43M
946 IS 2021-05-10 23:46:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNp-DTMF:v|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF n/a n/a 44D:09H:43M
947 IS 2021-05-10 23:43:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNo-DTMF:v|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF n/a n/a 44D:09H:47M
948 IS 2021-05-10 23:43:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNo-DTMF:v|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF n/a n/a 44D:09H:47M
949 IS 2021-05-10 23:43:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNo-DTMF:v|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF n/a n/a 44D:09H:47M
950 IS 2021-05-10 23:03:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNe-DTMF:v|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF n/a n/a 44D:10H:27M
951 IS 2021-05-10 23:03:45 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNe-DTMF:v|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF n/a n/a 44D:10H:27M
952 IS 2021-05-10 22:15:40 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNi-DTMF:v|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF n/a n/a 44D:11H:15M
953 IS 2021-05-10 22:15:40 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNi-DTMF:v|N6DAN,KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF n/a n/a 44D:11H:15M
954 IS 2021-05-10 22:01:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNf-DTMF:v|KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 44D:11H:29M
955 IS 2021-05-10 22:01:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNf-DTMF:v|KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 44D:11H:29M
956 IS 2021-05-10 22:01:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNf-DTMF:v|KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 44D:11H:29M
957 IS 2021-05-10 21:30:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNn-DTMF:v|KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 44D:12H:00M
958 IS 2021-05-10 21:30:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNn-DTMF:v|KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 44D:12H:00M
959 IS 2021-05-10 21:26:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNm-DTMF:v|KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 44D:12H:04M
960 IS 2021-05-10 21:26:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNm-DTMF:v|KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 44D:12H:04M
961 IS 2021-05-10 20:32:36 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNp-DTMF:v|KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 44D:12H:58M
962 IS 2021-05-10 20:32:35 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNp-DTMF:v|KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 44D:12H:58M
963 IS 2021-05-10 20:27:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNo-DTMF:u|KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 44D:13H:03M
964 IS 2021-05-10 20:27:08 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNo-DTMF:u|KC9ELU,N6DAN,N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ n/a n/a 44D:13H:03M
965 IS 2021-05-10 19:58:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNh-DTMF:u|N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC n/a n/a 44D:13H:32M
966 IS 2021-05-10 19:58:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNh-DTMF:u|N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC n/a n/a 44D:13H:32M
967 IS 2021-05-10 19:54:32 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNg-DTMF:u|N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC n/a n/a 44D:13H:36M
968 IS 2021-05-10 19:50:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNf-DTMF:u|N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,K4DJC n/a n/a 44D:13H:40M
969 IS 2021-05-10 19:50:26 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNf-DTMF:u|N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,K4DJC n/a n/a 44D:13H:40M
970 IS 2021-05-10 19:02:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNj-DTMF:u|N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC n/a n/a 44D:14H:28M
971 IS 2021-05-10 19:02:43 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNj-DTMF:u|N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC n/a n/a 44D:14H:28M
972 IS 2021-05-10 18:53:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNh-DTMF:u|N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC n/a n/a 44D:14H:37M
973 IS 2021-05-10 18:53:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNh-DTMF:u|N3CRT,TG5ALY,KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC n/a n/a 44D:14H:37M
974 IS 2021-05-10 18:14:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNo-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:15H:16M
975 IS 2021-05-10 18:14:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNo-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:15H:16M
976 IS 2021-05-10 18:10:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNn-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:15H:20M
977 IS 2021-05-10 18:10:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK5ATN-3::BLNn-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:15H:20M
978 IS 2021-05-10 18:03:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNl-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,&???*,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:15H:27M
979 IS 2021-05-10 18:03:03 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNl-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:15H:27M
980 IS 2021-05-10 17:15:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNp-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,????*,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:16H:15M
981 IS 2021-05-10 17:15:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNp-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:16H:15M
982 IS 2021-05-10 16:32:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNf-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:16H:58M
983 IS 2021-05-10 16:32:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNf-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:16H:58M
984 IS 2021-05-10 16:16:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNb-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:17H:14M
985 IS 2021-05-10 16:16:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNb-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:17H:14M
986 IS 2021-05-10 15:28:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNf-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:18H:02M
987 IS 2021-05-10 15:28:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNf-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:18H:02M
988 IS 2021-05-10 14:37:40 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNi-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:18H:53M
989 IS 2021-05-10 14:37:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNi-DTMF:u|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:18H:53M
990 IS 2021-05-10 14:02:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNp-DTMF:t|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:19H:28M
991 IS 2021-05-10 14:02:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNp-DTMF:t|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:19H:28M
992 IS 2021-05-10 13:54:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNn-DTMF:t|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:19H:36M
993 IS 2021-05-10 13:54:12 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNn-DTMF:t|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:19H:36M
994 IS 2021-05-10 12:13:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNe-DTMF:t|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,"???*,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:21H:17M
995 IS 2021-05-10 12:13:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PU7ORD-6::BLNe-DTMF:t|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:21H:17M
996 IS 2021-05-10 12:09:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PQ2HX-10::BLNd-DTMF:t|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:21H:21M
997 IS 2021-05-10 12:08:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PQ2HX-10::BLNd-DTMF:t|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:21H:21M
998 IS 2021-05-10 12:08:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PQ2HX-6::BLNd-DTMF:t|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 44D:21H:21M
999 IS 2021-05-10 08:42:11 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNp-DTMF:t|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:00H:48M
1000 IS 2021-05-10 07:58:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNe-DTMF:s|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:01H:32M
1001 IS 2021-05-10 07:58:22 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,JA5JKD-6::BLNe-DTMF:s|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:01H:32M
1002 IS 2021-05-10 07:03:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNg-DTMF:s|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:02H:27M
1003 IS 2021-05-10 07:03:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNg-DTMF:s|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:02H:27M
1004 IS 2021-05-10 04:26:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNp-DTMF:s|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:05H:04M
1005 IS 2021-05-10 04:26:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNp-DTMF:s|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:05H:04M
1006 IS 2021-05-10 03:35:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNc-DTMF:s|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,?f??*,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:05H:55M
1007 IS 2021-05-10 03:35:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNc-DTMF:s|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:05H:55M
1008 IS 2021-05-10 01:52:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNk-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:07H:38M
1009 IS 2021-05-10 01:52:38 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNk-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:07H:38M
1010 IS 2021-05-10 00:13:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNd-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:09H:17M
1011 IS 2021-05-09 23:20:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNg-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:10H:10M
1012 IS 2021-05-09 22:33:00 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNk-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:10H:57M
1013 IS 2021-05-09 22:32:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNk-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:10H:57M
1014 IS 2021-05-09 22:21:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNh-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:11H:09M
1015 IS 2021-05-09 22:21:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNh-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:11H:09M
1016 IS 2021-05-09 22:21:02 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNh-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:11H:09M
1017 IS 2021-05-09 22:17:05 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNg-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:11H:13M
1018 IS 2021-05-09 22:17:05 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNg-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:11H:13M
1019 IS 2021-05-09 22:17:05 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNg-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:11H:13M
1020 IS 2021-05-09 22:13:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNf-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:11H:17M
1021 IS 2021-05-09 20:49:42 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNa-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:12H:41M
1022 IS 2021-05-09 20:49:41 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNa-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:12H:41M
1023 IS 2021-05-09 20:45:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNp-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:12H:45M
1024 IS 2021-05-09 20:45:23 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNp-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:12H:45M
1025 IS 2021-05-09 20:36:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNn-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:12H:54M
1026 IS 2021-05-09 20:36:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNn-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:12H:54M
1027 IS 2021-05-09 20:36:49 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNn-DTMF:r|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:12H:54M
1028 IS 2021-05-09 19:57:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNd-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:13H:33M
1029 IS 2021-05-09 19:57:39 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK6HAM-2::BLNd-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:13H:33M
1030 IS 2021-05-09 19:21:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNk-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:14H:09M
1031 IS 2021-05-09 19:21:30 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNk-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:14H:09M
1032 IS 2021-05-09 19:17:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNj-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:14H:13M
1033 IS 2021-05-09 19:17:27 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNj-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:14H:13M
1034 IS 2021-05-09 19:08:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNh-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:14H:22M
1035 IS 2021-05-09 19:08:13 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNh-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:14H:22M
1036 IS 2021-05-09 18:25:58 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNn-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:15H:04M
1037 IS 2021-05-09 18:25:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK2TV-4::BLNn-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,????*,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:15H:04M
1038 IS 2021-05-09 17:41:57 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNc-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:15H:48M
1039 IS 2021-05-09 17:41:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNc-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:15H:49M
1040 IS 2021-05-09 17:29:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNp-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:16H:01M
1041 IS 2021-05-09 17:29:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNp-DTMF:q|KE4AZZ,TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ n/a n/a 45D:16H:01M
1042 IS 2021-05-09 17:24:16 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNo-DTMF:q|TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU n/a n/a 45D:16H:06M
1043 IS 2021-05-09 17:24:10 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNo-DTMF:q|TG5ALY,TZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU n/a n/a 45D:16H:06M
1044 IS 2021-05-09 16:43:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNf-DTMF:q|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:16H:47M
1045 IS 2021-05-09 16:43:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,VK3KAW-4::BLNf-DTMF:q|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:16H:47M
1046 IS 2021-05-09 16:35:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNd-DTMF:q|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:16H:55M
1047 IS 2021-05-09 16:35:52 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNd-DTMF:q|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:16H:55M
1048 IS 2021-05-09 16:27:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HS9DMC-2::BLNb-DTMF:q|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:17H:03M
1049 IS 2021-05-09 16:27:50 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HS9DMC-2::BLNb-DTMF:q|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:17H:03M
1050 IS 2021-05-09 15:55:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNj-DTMF:q|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:17H:35M
1051 IS 2021-05-09 15:55:53 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,CU2JX-1::BLNj-DTMF:q|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:17H:35M
1052 IS 2021-05-09 15:40:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNf-DTMF:q|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:17H:50M
1053 IS 2021-05-09 15:40:07 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNf-DTMF:q|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:17H:50M
1054 IS 2021-05-09 13:59:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNm-DTMF:p|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:19H:31M
1055 IS 2021-05-09 13:59:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNm-DTMF:p|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:19H:31M
1056 IS 2021-05-09 12:35:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNh-DTMF:p|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:20H:55M
1057 IS 2021-05-09 12:35:14 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,EA8BQD::BLNh-DTMF:p|PZ2HXX,PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ n/a n/a 45D:20H:55M
1058 IS 2021-05-09 12:24:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,PY5LF-6::BLNf-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF n/a n/a 45D:21H:06M
1059 IS 2021-05-09 12:24:51 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,PY5LF-6::BLNf-DTMF:p|PY5LF,KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF n/a n/a 45D:21H:06M
1060 IS 2021-05-09 09:00:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNc-DTMF:p|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:00H:30M
1061 IS 2021-05-09 09:00:04 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNc-DTMF:p|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:00H:30M
1062 IS 2021-05-09 07:17:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNi-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:02H:13M
1063 IS 2021-05-09 07:17:29 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,LW2DYB-6::BLNi-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:02H:13M
1064 IS 2021-05-09 05:39:01 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,PU2YPV-10::BLNp-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:03H:51M
1065 IS 2021-05-09 04:39:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNa-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:04H:51M
1066 IS 2021-05-09 04:39:31 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNa-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:04H:51M
1067 IS 2021-05-09 03:48:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNd-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:05H:42M
1068 IS 2021-05-09 03:48:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,HK4D-6::BLNd-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:05H:42M
1069 IS 2021-05-09 02:15:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PR8KW-10::BLNm-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:07H:15M
1070 IS 2021-05-09 02:15:06 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,PR8KW-10::BLNm-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:07H:15M
1071 IS 2021-05-09 02:09:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:07H:21M
1072 IS 2021-05-09 02:09:56 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAS,P43L-5::BLNl-DTMF:o|KE4AZZ,KE6BLR,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:07H:21M
1073 IS 2021-05-09 01:59:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNj-DTMF:o|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:07H:31M
1074 IS 2021-05-09 01:59:37 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNj-DTMF:o|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:07H:31M
1075 IS 2021-05-09 01:55:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNi-DTMF:n|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:07H:35M
1076 IS 2021-05-09 01:55:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNi-DTMF:n|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:07H:35M
1077 IS 2021-05-09 01:55:24 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNi-DTMF:n|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:07H:35M
1078 IS 2021-05-09 01:51:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNh-DTMF:n|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:07H:39M
1079 IS 2021-05-09 01:51:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNh-DTMF:n|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:07H:39M
1080 IS 2021-05-09 01:51:15 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNh-DTMF:n|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:07H:39M
1081 IS 2021-05-09 01:10:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNn-DTMF:n|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:08H:20M
1082 IS 2021-05-09 01:10:20 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,YC1SCC-10::BLNn-DTMF:n|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:08H:20M
1083 IS 2021-05-09 00:21:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNb-DTMF:n|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:09H:09M
1084 IS 2021-05-09 00:21:48 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,KG4PID-12::BLNb-DTMF:n|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:09H:09M
1085 IS 2021-05-09 00:16:40 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAO,W0ARP-14::BLNa-DTMF:n|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a n/a 46D:09H:14M
1086 IS 2021-05-09 00:16:40 PSAT2-1>APOFF,ARISS,qAR,N6DAN-1::BLNa-DTMF:n|KE6BLR,KE4AZZ,N4DJC,KD9NGV,K6AJ,KC9ELU,KE4AZZ,PY5LF,KE6BLR n/a